Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. Bc. David Mazánek - Právník odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dlouholetá praxe s rozhodováním v samostatné i přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství. Dlouholetá praxe v přednáškové i publikační činnosti.

Termín

úterý 9. listopadu 2021,
9.00-cca 14.00 h

Cena

1850 Kč/os.,
v ceně výklad lektora, studijní materiál, káva, oběd

Místo

OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

Místnost: salonek 1. patro

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízení vedeného ve věci účelových a místních komunikací a správních deliktů v této oblasti, poslední novelizace zákona a aktuální judikatura – dopady novelizace občanského zákoníku do právní úpravy pozemních komunikací.

Kategorizace a zatřídění místních komunikací a změny jejich statutu. Pozemní komunikace jako stavba. Vydání rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace – praktická aplikace.

Místní komunikace: jejich vznik; evidence; vlastnictví a práva a povinnosti jejich vlastníků; právní spory spojené s místními komunikacemi.

Místní komunikace: řízení o zřízení věcného břemene pro stavbu místní komunikace, vyvlastňovací řízení pro budoucí stavbu místní komunikace.

Účelové komunikace: jejich právní status, vznik, evidence, vlastnictví a práva a povinnosti jejich vlastníků.

Účelové komunikace – správní řízení vedená ve věci účelových komunikací.

Výkon státního odborného dozoru.

Přestupky a jiné správní delikty dle zákona č. 13/1997 Sb. Postup při projednávání přestupků a jiných správních deliktů – aplikace zákona o přestupcích a správního řádu. Specifika dokazování. Formální náležitosti rozhodnutí. Materiální stránka rozhodnutí. Zkušenosti ze soudního přezkumu. Vydání rozhodnutí v řízení o přestupku – praktická aplikace. Judikatura.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: