Proces kontroly ve veřejné správě a zpracování kontrolních zjištění

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Ing. Bc. Michal Sklenář - Ředitel Odboru kontrolních činností v Ministerstvu pro místní rozvoj. Dlouhodobě poskytuje lektorské a konzultační činnosti orgánům státní správy, včetně spolupráce při výkonu kontrol. V minulosti působil v Úřadu vlády České republiky jako vedoucí Oddělení kontroly a v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako garant kontrol. V soukromém sektoru dříve vykonával pozici Senior konzultanta v oblasti kontroly EU fondů a externě vyučoval na Vyšší odborné škole v Praze. Lektor je absolventem v oborech krizového řízení, pedagogiky, ekonomiky a managementu.

Termín

úterý 21. března 2023,
9.00-cca 14.00 h

Cena

2090 Kč/os.,
v ceně výklad lektora, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

Podmínky a formy kontroly – působnost zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, subsidiární použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kontrola v místech realizace, kontroly na dálku a jejich kombinace. 

Úkony předcházející zahájení kontroly – možnosti využití na praktických příkladech, povinnosti při těchto úkonech, případné navazující zahájení kontroly.

Pověření ke kontrole a zahájení kontroly – možnosti pověření (průkaz/písemné pověření), náležitosti pověření, možnosti zahájení kontroly dle způsobu provedení kontroly. 

Protokol o kontrole – povinné náležitosti protokolu, forma zpracování. 

Námitky a jejich vyřízení – stanovení lhůty pro podání námitek v protokolu o kontrole, podání námitek, zákonné lhůty, možnosti vyřízení námitek. 

Ukončení kontroly – možnosti ukončení. 

Výzva k vrácení (části) dotace – povinnosti dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, stanovení částky k vrácení části dotace, možnosti využití Pokynu GFŘ pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně. 

Zpracování kontrolního zjištění do protokolu – princip a vnímání kontrolních zjištění v protokolu o kontrole, struktura kontrolních zjištění. V interakci s účastníky bude v rámci semináře vytvořen obsah protokolu a zpracování vzorového kontrolního zjištění, v souladu s vydanými stanovisky Ministerstva vnitra a Ministerstva financí týkajících se kontrolní činnosti. 

 

V průběhu semináře budou prezentovány konkrétní příklady z praxe, týkající se daných oblastí.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: