HMOTNÝ A NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Ing. Jiří Blažek - Zkušený certifikovaný lektor na uvedenou problematiku. Přednáší od roku 1992. Je autorem mnoha odborných publikací a speciálních sborníků.

Termín

čtvrtek 26. listopadu 2020,
Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU SEMINÁŘ ZRUŠEN

Cena

1790 Kč/os.,
v ceně káva, oběd a studijní materiál

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

◾ Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti
a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě.

◾ Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ. Rozdíly u pozemních komunikací a cest a inženýrských sítí.

◾ Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy (NOZ - Nový občanský zákoník).

◾ Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin, (NSZ) novela stavebního zákona.

◾ Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky).

◾ Pokyn GFŘ D - 22. Výklad položek financování reprodukce majetku.

◾ Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena.

◾ Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě.)

◾ Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce, vazba na účetní předpisy.

◾ Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky.

◾ Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku, výpůjčka, právo stavby.

◾ Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce, novela stavebního zákona (NSZ).

◾ Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb, zařazení do HM, NM, služeb TDS, AD, KOBOZP.

◾ Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, dle NOZ a ZDP.

◾ Pojem majetkové jednice nemovitosti – samostatné věci – provozní náklady.

◾ Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny.

◾ Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), Nový celní sazebník.

◾ Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhl. č. 441/2013 Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl.
č. 199/2014, vyhl. č. 345/2015 Sb., vyhl. č. 53/2016 Sb., vyhl. č. 457/2017 Sb.

◾ Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů.

◾ Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) – RCHP.

◾ Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku.

◾ Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví, vyhl. č. 500/2002 Sb.

◾ Společný celní sazebník, Celní sazebník, zákon č. 246/2016 Sb., Nařízení komise EU 2016/1821.

◾ N.V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem, N.V. č. 366/2013 Sb.

◾ Změny v roce 2019/2020 - Přehled přijatých změn týkajících se majetku.

◾ Diskuse, dotazy, odpovědi.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: