ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

PhDr. Irena Hajzlerová - Dříve pracovala jako ředitelka Státního okresního archivu Karviná, nyní působí jako Inspektorka spisové služby při Zemském archivu v Opavě, autorka publikace ke spisové službě.

Termín

úterý 26. ledna 2021,
9.00-cca 14.00 h

Cena

1850 Kč/os.,
v ceně káva, oběd a studijní materiál

Místo

OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

Místnost: salonek 1. patro

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami.

Cílové skupiny získají informace o nových právních předpisech v oblasti vedení spisové služby, tvorbě a obsahu spisových řádů a skartačních plánů, jakož si i prohloubí organizační a pracovní návyky související se správným administrativním chodem organizace - tedy s přijímáním, evidencí, oběhem, vyřizováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů podle příslušných zákonů, vyhlášek a metodických pokynů příslušných ministerstev.

» Základní charakteristika zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších platných předpisů. Rozbor prováděcích vyhlášek č. 645/2004 Sb. a č. 259/2012 Sb., ve znění pozdějších změn ve vyhláškách č. 283/2014 Sb. a č. 111/2019 Sb.

» Spisová služba, její smysl a poslání, předmět spisové služby;

» Spisový řád jako vnitřní směrnice organizace, jeho tvorba a používání.

» Organizace práce s dokumenty ve veřejné správě:

 • příjem, třídění, označování a evidence dokumentů;
 • oběh, vyřizování, podepisování a odesílání dokumentů;
 • podací deník;
 • elektronické systémy spisové služby;
 • práce s elektronickými dokumenty, jejich evidence, vyřizování, uchovávání;
 • jednoznačný identifikátor, metadata apod.

» Ukládání a vyřazování dokumentů:

 • Funkce, způsoby a organizace ukládání a vyřazování dokumentů ve veřejné správě jak listinných, tak i digitálních.
 • Spisový a skartační plán, jeho tvorba a použití.
 • Příruční registratura.
 • Spisovna, kritéria pro vytvoření a provozování spisovny.
 • Elektronická spisovna – součást systému ESSL.
 • Archivní kniha.
 • Vyřazování dokumentů – skartační řízení listinných dokumentů;

                                          – elektronická skartace.

 • Skartační řízení – skartační návrh, skartační seznamy;

                               – skartační protokol, předávání dokumentů do archivů;

                               – správná likvidace dokumentů typu „S“.

 • Elektronická skartace – vytváření sip balíčků;

                                       – předávání dokumentů do Národního digitálního archivu.

» Spisová rozluka.

» Vedení spisové služby v mimořádných situacích.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: