Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů – správní rozhodnutí

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Ing. Bc. Roman Krčil - Od roku 1990 má odbornou praxi ve veřejné správě na úseku správních činností. Pracoval jako vedoucí referátu v postavení odvolacího a prvostupňového orgánu, zástupce přednosty okresního úřadu, vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu. Nyní pracuje jako vedoucí občansko-správního a obecního živnostenského úřadu. Je zařazen do seznamu odborníků na obecnou a odbornou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Termín

čtvrtek 30. března 2023,
9.00-cca 14.00 h

Cena

2090 Kč/os.,
v ceně výklad lektora, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

Správní řízení a rozhodnutí. Správní řízení formální a neformální.

Účel správního řízení a jeho postup v základních etapách.

Rozhodnutí jako výsledek správního řízení.

Charakteristické znaky a vlastnosti správního rozhodnutí.

Náležitosti rozhodnutí - obsahové a formální.

Podrobný rozbor obsahových náležitostí, zejména výrokové části a odůvodnění.

Podrobný rozbor formálních náležitostí rozhodnutí. Stejnopis.

Elektronická forma rozhodnutí (kdy se rozhodnutí vyhotovuje elektronicky, jaké jsou odlišnosti od písemného vyhotovení).

Písemné potvrzení rozhodnutí a případy, kdy se vydává.

Výroková část a její obsah – struktura a tvorba výrokové části rozhodnutí se zaměřením na výrokovou část rozhodnutí ukládajícího povinnost (např. rozhodnutí o vině a trestu).

Odůvodnění a jeho obsah – struktura a tvorba odůvodnění rozhodnutí.

Časová a logická posloupnost textu.

Práce s důkazními prostředky, opomenuté důkazy, hodnocení důkazů.

Správní uvážení a uplatnění základních zásad činnosti správních orgánů v rozhodovací činnosti.

Formální pravidla editace správního rozhodnutí: - doporučená legislativní pravidla, - jazyková pravidla, - citace, - úprava písemností, - formátování, - písmo, - hlavička, - podpis, - razítko.

Lhůty pro vydání rozhodnutí.

Oznamování rozhodnutí – způsoby.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: