» ZÁKON č. 250/2016 Sb-přestupky
ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH, ZMĚNY č. 173/2018 Sb., č. 285/2018 Sb., č. 54/2020 Sb. (NÁLEZ ÚS), VLÁDNÍ NÁVRH NOVELY (SNĚMOVNÍ TISK č. 670)
v.s. xxx
Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise životního prostředí. V letech 2001-2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Spoluautorka publikace - "Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí", nakladatelství C.H.Beck, červen 2018.
Termín: Termín není stanoven, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.850 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

PROGRAM:

1. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinnost od 1. 7. 2017) a změnový zákon (změny sankčních ustanovení zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy)

- účel nové úpravy: kodifikace správního trestání (společná úprava podmínek odpovědnosti, druhů správních trestů a jejich ukládání, procesních ustanovení zvláštních vůči správnímu řádu); dosavadní jiné správní delikty PO a PFO se staly přestupky;

- vztah k dosavadním úpravám a výkladům.

2. Časová působnost, územní působnost, osobní působnost

- retroaktivita jen ve prospěch pachatele, doba spáchání u pokračujícího, hromadného a trvajícího přestupku.

3. Základy odpovědnosti za přestupek

- materiální znak přestupku (společenská škodlivost), formální znaky, subsidiarita vůči trestnému činu;

- vývojová stádia přestupku a jejich trestnost;

- odpovědnost FO za přestupek (subjektivní), odpovědnost PO a PFO za přestupek;

- odpovědnost FO jako organizátora, návodce, pomocníka (musí tak stanovit zvláštní zákon), úprava přičitatelnosti jednání fyzické osoby právnické osobě a fyzické osobě podnikající; vztah k dosavadním otázkám určování deliktně odpovědného subjektu/ů (zadavatele díla apod.);

- okolnosti vylučující protiprávnost;

- zánik odpovědnosti a odpovědnost právního nástupce;

- správní tresty a jejich ukládání;

- obligatornost x fakultativnost ukládání pokut, resp. správního trestu, upuštění od uložení správního trestu;

- souběhy deliktů, zásada ne bis in idem, totožnost skutku.

4. Řízení o přestupcích

- věcná příslušnost, změny místní příslušnosti z důvodu vyloučení u ÚSC jako podezřelých z přestupku;

- doručování veřejnou vyhláškou, nesoučinnost zmocněnce účastníka řízení;

- účastníci řízení (obviněný, poškozený), vztah k dosavadním výkladům účastenství v sankčním řízení (obce, spolky, vlastník dotčeného pozemku apod.);

- postupy před zahájením řízení (nově: usnesení o odložení věci), řízení navazující na kontrolu;

- zahájení řízení, ÚJ (změna dosavadní obligatornosti podle PřestZ), dokazování (nově výslovně i výslech obviněného), přerušení, zastavení řízení;

- společné řízení, porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy;

- náležitosti rozhodnutí, popis skutku atd., lhůta pro vydání rozhodnutí;

- zkrácená řízení (příkaz, příkaz na místě a příkazový blok); novela od 1. 1. 2019: „návrat“ domluvy;

- odvolací řízení - specifika: neplatí koncentrace řízení (dtto dosavadní výklady k § 82 odst. 4 SŘ), zákaz reformace in peius; nové rozhodnutí, přezkumné řízení - specifika oproti správnímu řádu;

- přechod úhrady pokuty na právního nástupce PO.

5. Evidence vybraných přestupků

6. Přechodná ustanovení

- skutky spáchané, řízení zahájená před 1. 7. 2017, nález ÚS Pl. ÚS 15/19 ze dne 4. 2. 2020 k promlčení; požadavky na oprávněnou úřední osobu do 31. 12. 2022 a po tomto datu – vládní návrh novely (tisk č. 670): zmírnění kvalifikačních požadavků;

7. Změnový zákon (změny sankčních ustanovení zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy)

- nezbytné společné změny (terminologie, odstranění zvláštních úprav u dosavadních správních deliktů PO a PFO, formulace "lze uložit pokutu" namísto "se uloží pokuta" a její význam a další; formulace skutkových podstat, výše pokuty);

- novela správního řádu.

PŘIHLÁSIT SE

N2MwOGUx