Kategorie


» KONTROLA, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ
KONTROLA, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ A NAVAZUJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O UKLÁDÁNÍ SANKCÍ A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ V PRAXI
v.s. XXX
Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001-2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, nyní OSVČ - poradce, konzultant, lektor.
Termín: Termín není stanoven, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.850 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM:

» Kontrola x terénní šetření, vztah k "navazujícím" správním řízením.

Kontrola, (správní, státní) dozor, inspekce x místní (terénní) šetření (ohledání), monitorování, zjišťování stavu věci na místě; ujasnění pojmů a vhodnosti jednotlivých postupů v praxi.

» Prameny právní úpravy výkonu kontroly.

Hierarchie: 1) zvláštní zákon, 2) zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, 3) správní řád subsidiární použití správního řádu pro doručování, zastoupení a další úkony a otázky při kontrole. 

» Zákon o kontrole č. 255/2012 Sb. účinný od 1. 1. 2014 a změnový zákon č. 64/2014 Sb. účinný od 1. 5. 2014.

Změny oproti předchozímu zákonu o státní kontrole č. 552/1991 Sb. a jejich význam pro praxi. Pracovní vzory úkonů podle zákona o kontrole vycházející z typických kontrol, kde klíčovou fází je kontrola na místě (např. orgánů životního prostředí).

» Nejdůležitější práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných, příp. povinných osob.

Právo vstupu na pozemky, do staveb a jiných prostor, právo požadovat poskytnutí potřebných podkladů, právo odebírat vzorky, právo vyžadovat další potřebnou součinnost, povinnost prokázat se pověřením ke kontrole, povinnost oznámit zahájení kontroly, povinnost pořizovat protokol o kontrole, právo podat námitky proti kontrolnímu zjištění, způsoby vyřizování námitek a další.

» Nejčastější právní spory při výkonu kontroly.

Formy pověření ke kontrole (písemné pověření k jednotlivé kontrole x průkaz), způsoby zahájení kontroly (zejména problematika předem neohlášených kontrol), kontrolovaná osoba a povinná osoba, zastupování kontrolované osoby, spory o kompetence ke kontrole – bohatý výběr z judikatury, zkušenosti z praxe.

» Způsoby vynucování plnění povinností kontrolovaných osob.

Přestupky podle zákona o kontrole ve znění změn provedených v souvislosti s novým zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, judikatura k pokutám za nesoučinnost při kontrole.

» Právní forma uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

Správní rozhodnutí o opatření k nápravě x faktické pokyny v rámci kontroly na místě.

» Terénní šetření a možné právní rámce.

Neformální postupy, zajištění důkazu před zahájením řízení ohledáním na místě (§ 138 ve spojení s § 54 správního řádu), záznam o úkonech předcházejících kontrole (§ 3 zákona o kontrole), použitelnost jako podkladů v navazujícím správním řízení; vstup na pozemky bez součinnosti dotčených osob, pracovní vzory úkonů podle § 138 správního řádu.

PŘIHLÁSIT SE

MWJmNjQyY