Kategorie


» ETIKETA V PRAXI
ETIKETA V PRAXI – PROFESIONÁLNÍ VYSTUPOVÁNÍ – PROFESIONÁLNÍ IMAGE
v.s. 20145
Přednáší: PhDr. Michaela Černá - Je lektorkou seminářů o etiketě, o novinářské práci a o tvorbě obecních zpravodajů. Vystudovala mediální studia, žurnalistiku a genderová studia. V současné době pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Termín: pátek 11. prosince 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

 

bude předáno po ukončení semináře

 

PROGRAM: 

V první části školení prochází účastníci základním seznámením  se zdvořilým a společenským chováním na pracovišti. Dále získávají znalosti kdo má v jaké situaci přednost, jak správně zdravit a představovat sebe či kolegy, nadřízené/podřízené. Důraz je kladen na správné používání profesních i akademických titulů. Zdůrazněny jsou odlišnosti pracovního styku v úřadě/ve firmě a na společenských akcích.  Pozornost je také věnována vztahům nadřízených a podřízených a pozici hostitele v úřadu/ve firmě zvláště tomu, kdy má kdo přednost a jak se správně společensky postarat o VIP hosta.

  • Co je to etiketa.
  • Přednosti, seznamování, oslovování, titulování.
  • Zvláštnosti v pozici nadřízeného x podřízeného.
  • Přijímání oficiálních návštěv v úřadu/ ve firmě.

 

Druhá část školení je věnována hlavně vztahu ke klientům - etiketě při pracovní komunikaci (osobní, telefonické, e-mailové) a v pracovních i pracovně-společenských událostech jako jsou porady, pracovní obědy, podepisování smluv, plesy, ceremoniály či předávání ocenění. Rozebrán je Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Vlády ČR a Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Důraz je kladen na hranici mezi darem a úplatkem, přičemž je trénován způsob odmítnutí úplatku. Zmíněno je vhodné oblékání do úřadu/firmy a nepřípustné způsoby oblékání při práci s klienty a v dalších pracovních vztazích. V průběhu celého semináře, ale zvláště pak v závěru jsou shrnuty způsoby řešení nepříjemných či konfliktních situací a společenských přešlapů zvl. při jednáních.

  • Komunikace na pracovišti, s nadřízenými, s podřízenými, s klienty, s konfliktními klienty.
  • Pracovně-společenské události (ceremonie apod.).
  • Vhodné a nevhodné oblékání do úřadu/firmy.
  • Etický kodex. Pravidla etiky zaměstnanců.
  • Úplatky a dary (jak s nimi zacházet).
  • Konflikty a společenské přešlapy.

Při školení je kladem důraz na praktické ukázky i nácviky, seminář je proložen video ukázkami různých situací nebo problémů, kterým lze čelit v praxi.

PŘIHLÁSIT SE

MWRmM