Kategorie


» POZEMNÍ KOMUNIKACE
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
v.s. 20121
Přednáší: Mgr. Bc. David Mazánek - Právník odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Termín: úterý 27. října 20209.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM:  

► Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízení vedeného ve věci účelových a místních komunikací a správních deliktů v této oblasti, poslední novelizace zákona a aktuální judikatura - dopady novelizace občanského zákoníku do právní úpravy pozemních komunikací.

► Kategorizace a zatřídění místních komunikací a změny jejich statutu. - Pozemní komunikace jako stavba. - Vydání rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace - praktická aplikace.

► Místní komunikace: - jejich vznik; - evidence; - vlastnictví a práva a povinnosti jejich vlastníků; - právní spory spojené s místními komunikacemi.

► Místní komunikace: - řízení o zřízení věcného břemene pro stavbu místní komunikace, - vyvlastňovací řízení pro budoucí stavbu místní komunikace.

► Účelové komunikace: - jejich právní status, - vznik, - evidence, - vlastnictví a práva a povinnosti jejich vlastníků.

► Účelové komunikace – správní řízení vedená ve věci účelových komunikací.

► Výkon státního odborného dozoru.

Přestupky a jiné správní delikty dle zákona č. 13/1997 Sb. - Postup při projednávání přestupků a jiných správních deliktů -  aplikace zákona o přestupcích a správního řádu. - Specifika dokazování. - Formální náležitosti rozhodnutí. - Materiální stránka rozhodnutí. - Zkušenosti ze soudního přezkumu. - Vydání rozhodnutí v řízení o přestupku - praktická aplikace. - Judikatura.

PŘIHLÁSIT SE

MjljZ