Kategorie


» ČEŠTINA NENÍ DŘINA...
ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY
v.s. 20149
Přednáší: Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - Vystudovala český a anglický jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během doktorského studia se zabývala češtinou, především na morfologií českého jazyka a písemným projevem v každodenní praxi. V současnosti se věnuje korekturám textů a vede semináře zaměřené na písemný projev pro různé cílové skupiny.
Termín: čtvrtek 15. října 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM: 

Hlavním cílem vzdělávacího programu je to, aby dopisy, e-maily a další dokumenty různého zaměření byly vhodnou vizitkou nejen samotného autora, ale především instituce, kterou zastupuje. Dílčí cíle vzdělávacího programu prostupují téměř všemi povinnostmi úředníka (ať primárně, či druhotně), protože se týkají pravopisně bezvadného, stylisticky vhodného a formálně správně upraveného textu, který chápeme jako prostředek sloužící ke komunikaci s občanem, s vedoucím pracovníkem, se zaměstnanci, s kolegy, se zástupci ostatních institucí apod. V zájmu úředníka by měla být snaha respektovat závaznou pravopisnou normu (Pravidla českého pravopisu) i doporučení české státní normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (z roku 2014) a snažit se vytvořit text vždy srozumitelný a výstižný bez jakýchkoli nedostatků.

Cíle:

 • Objasnit přínos znalosti závazné pravopisné normy (Pravidla českého pravopisu) s ohledem na úřední praxi a následně interpretovat teoretické poznatky do praktické roviny.
 • Předložit doporučení vycházející z revidované normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory a zdůraznit jejich využití v praxi, především v rámci typografické úpravy textu (z oblasti formální úpravy dokumentů, zásad pro psaní zkratek, značek, číslic a číslovek apod.).
 • Aplikovat získané poznatky z oblasti českého pravopisu a české stylistiky do praxe prostřednictvím aktivačních metod a dbát na kultivovaný písemný projev.
 • Prohloubit znalosti v oblasti českého pravopisu a stylistiky prostřednictvím praktických příkladů.
 • Poukázat na rozdíly mezi jednotlivými typy úředních textů s důrazem na správné využití jazykových prostředků.
 • Analyzovat chyby v úředním dopisu a specifikovat jednotlivé nedostatky.
 • Zhodnotit vlastní text díky tipům pro kontrolu textu (z hlediska logické výstavby, vhodného jazyka, stylu a estetiky textu) a navrhnout možnou úpravu na základě konstruktivních poznámek.
 • Dokázat využívat praktické on-line zdroje věnované češtině v praxi (ÚJČ AV ČR, Lingea, Lidové noviny, Český rozhlas apod.), které usnadní každodenní psaní úředních textů (především jazykové příručky).

Seminář sestává ze dvou hlavních vzdělávacích předmětů.
Součástí jednotlivých vzdělávacích předmětů je diskuse vyplývající z dané problematiky.

2 PŘEDMĚTY:

 1. Pravopisné zásady češtiny včetně doporučení normy ČSN 01 6910: Úprava písemností zpracovaných textovými procesy
 • Úvodní motivační test, díky němuž si cílová skupina ověří své znalosti z oblasti českého pravopisu. Rozbor jednotlivých témat (psaní titulů, oslovení, časté a rozšířené nedostatky jazykových jevů, stylistická klišé, slova přejatá a jejich nesprávné užívání apod.), která se objevila v testu.
 • Tematické okruhy věnované jednotlivým kapitolám z pravidel českého pravopisu – vyjmenovaná slova, předpony a předložky, psaní velkých písmen, správné koncovky ve shodě přísudku s podmětem i u vlastních jmen, psaní složených přídavných jmen, slova přejatá, interpunkce (zákony, doplňující vs. důležitá informace, závěrečné formule, psaní výčtů) – vše v podobě praktických příkladů a autentických výpovědí pocházejících z úřednické praxe.
 • Práce s on-line jazykovou příručkou, s češtinářským portálem, tipy k procvičení oblastí, které mohou být pro cílovou skupinu problematické.
 • Důraz na zachování jednotnosti v textu vycházející z doporučení české státní normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory (2014).
 • Důraz na bezvadné zápisy zkratek, značek, číslic a číslovek podle doporučení české státní normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory (2014). Jejich správné užívání přispívá ke kultivovanému písemnému projevu.
 • Seznámení s normou pro používání měřicích jednotek v zákoně č. 505/1990 Sb., o metrologii, a české státní normě ČSN 80000-1 „Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek“.
 • Zásady pro formální úpravu dokumentů představují informace o správném uspořádání a členění textu, odstavce, neopomíjí také význam mezer – s důrazem na vhodné zalamování řádků a respektuje typografické základy.
 1. Úředník jako autor kultivovaného písemného projevu (korektura z hlediska vhodné stylistiky)
 • Důraz na kultivovaný písemný projev v textech administrativní povahy, který je dán mnoha aspekty, k nimž se především řadí: problematika oslovování (vhodné užívání funkce, titulů a vojenských/policejních hodností při oslovování), zdvořilá a slovní formulace (především v úředních dopisech a e-mailové korespondenci, která má sloužit jako úřední dopis), správné užívání zájmen, vhodné uspořádání, srozumitelnost, pestrost jazykových prostředků a jejich přiměřenost vzhledem adresátovi.
 • Autentické výpovědi a dopisy, během jejichž analýzy upozorníme na stylistické neobratnosti, klišé a jiné chyby, jež přispívají k nejednoznačnosti a často také k nesrozumitelnosti textu.

Ověřené tipy pro kontrolu vlastního textu po stránce pravopisné, stylistické i formální – nezbytné jako poslední čin autora vzhledem k tomu, že svým textem prezentuje sebe sama i instituci, kterou zastupuje.

PŘIHLÁSIT SE

ZWQ1M2FkMD