Kategorie


» ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
v.s. 20106
Přednáší: PhDr. Irena Hajzlerová - Dříve pracovala jako ředitelka okresního archivu Karviná, nyní působí jako Inspektorka spisové služby při Zemském archivu v Opavě, autorka publikace ke spisové službě.
Termín: úterý 22. září 2020, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel SLAVIA, Solniční 243/17, salonek
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM:  

Cílem vzdělávacího programu je seznámit vedoucí úředníky a úředníky, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami.

Cílové skupiny získají informace o nových právních předpisech v oblasti vedení spisové služby, tvorbě a obsahu spisových řádů a skartačních plánů, jakož si i prohloubí organizační a pracovní návyky související se správným administrativním chodem organizace - tedy s přijímáním, evidencí, oběhem, vyřizováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů podle příslušných zákonů, vyhlášek a metodických pokynů příslušných ministerstev.

• Základní charakteristika zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších platných předpisů. Rozbor prováděcích vyhlášek č. 645/2004 Sb. a č. 259/2012 Sb., ve znění pozdějších změn ve vyhláškách č. 283/2014 Sb. a č. 111/2019 Sb.

• Spisová služba, její smysl a poslání, předmět spisové služby.

• Spisový řád jako vnitřní směrnice organizace, jeho tvorba a používání.

• Organizace práce s dokumenty ve veřejné správě: 

      - příjem, třídění, označování a evidence dokumentů;

      - oběh, vyřizování, podepisování a odesílání dokumentů;

      - podací deník;

      - elektronické systémy spisové služby;

      - práce s elektronickými dokumenty, jejich evidence, vyřizování, uchovávání;

      - jednoznačný identifikátor, metadata apod.

• Ukládání a vyřazování dokumentů:

      - Funkce, způsoby a organizace ukládání a vyřazování dokumentů ve veřejné správě jak listinných,

        tak i digitálních.

      - Spisový a skartační plán, jeho tvorba a použití.

      - Příruční registratura.

      - Spisovna, kritéria pro vytvoření a provozování spisovny.

      - Elektronická spisovna – součást systému ESSL.

      - Archivní kniha.

      - Vyřazování dokumentů – skartační řízení listinných dokumentů;

                                          – elektronická skartace.

      - Skartační řízení – skartační návrh, skartační seznamy;

                                – skartační protokol, předávání dokumentů do archivů;

                                – správná likvidace dokumentů typu „S“.

      - Elektronická skartace – vytváření sip balíčků;

                                        – předávání dokumentů do Národního digitálního archivu.

• Spisová rozluka.

• Vedení spisové služby v mimořádných situacích.

PŘIHLÁSIT SE

Yzk4M