Kategorie


Školení, semináře v Brně

LEDEN 2020

28.01.2020 ZMĚNA NA 10.03.2020 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

28.01.2020 ZMĚNA NA 26.05.2020- ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE

ÚNOR 2020

05.02.2020 - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - nový zákon + novela (účinnost od 24. 4. 2019)

06.02.2020 - ZÁTĚŽ A STRES - jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

06.02.2020 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111/2006 Sb.

13.02.2020 - SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - změny spojené s novým přestupkovým zákonem

13.02.2020 - PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH ÚŘEDNÍKA ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉHO CELKU - včetně novely odměňování zaměstnanců od 1. 1. 2020

13.02.2020 - VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA - KROK ZA KROKEM (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)

20.02.2020 - BEHAVIORÁLNÍ POHOVOR A DALŠÍ PŘÍSTUPY K VEDENÍ POHOVORU

20.02.2020 - NOVELA - ZÁKON O DPH (změny 2020-2022)

BŘEZEN 2020

03.03.2020 - KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

03.03.2020 - ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

03.03.2020 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

10.03.2020 - APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PRAXI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

10.03.2020 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

19.03.2020 - KATASTR NEMOVITOSTÍ - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA

19.03.2020 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

19.03.2020 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ

24.03.2020 - ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

24.03.2020 - ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nový zákon o odpadech, o výrobcích s ukončenou životností, o obalech

DUBEN 2020

01.04.2020 - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)

02.04.2020 - PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.

02.04.2020 - ZÁTĚŽ A STRES - jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

07.04.2020 - NOVELA - DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - změny ZDPH 2020 a dopad změn do praxe

07.04.2020 - NOVELA - ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - včetně novely

21.04.2020 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - novinky související s elektronizací

21.04.2020 - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

28.04.2020 - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

28.04.2020 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910

KVĚTEN 2020

13.05.2020 - SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY

14.05.2020 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

14.05.2020 - NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

19.05.2020 - PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

26.05.2020 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

26.05.2020 - ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE

ČERVEN 2020

05.06.2020 - ETIKETA V ÚŘEDNÍ PRAXI

11.06.2020 - ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

11.06.2020 - JAK ÚČINNĚ ZVLÁDNOUT STRESOVÉ SITUACE A PŘEDEJÍT SYNDROMU VYHOŘENÍ

16.06.2020 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111/2006 Sb.

16.06.2020 - KONTROLA, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ A NAVAZUJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O UKLÁDÁNÍ SANKCÍ A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ V PRAXI

LISTOPAD 2020

12.11.2020 - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

MTFlM