Školení, semináře na zakázku
Školení na zakázku

Nabízíme zorganizování seminářů na zakázku přímo u Vás v organizaci po celé ČR. Sdělte nám základní údaje a e-mailem obdržíte zpracovanou nezávaznou cenovou nabídku.

Jaké základní údaje zaslat:

  • téma semináře
  • předpokládaný počet účastníků

Kontaktujte nás:

Při výběru Vám může pomoci katalog zakázkových seminářů 2020 včetně jejich obsahu a lektorů. Obsah zakázkových seminářů je vždy přizpůsoben aktuálnímu stavu legislativních předpisů.

 

Jsme velice rádi, že spolupracujeme s těmito zkušenými lektory:

Mgr. Petr Beck - Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi

Dana Blažková - Pracovní právo a zákoník práce

Ing. Marie Boehmová - Zákon o odpadech a zákon o obalech

Alena Budíková - Kronika obcí, městysů a měst

Mgr. Bc. Soňa Coufalová - Asertivita, Konflikty a jejich zvládání, Vedení porad, Komunikace, Výběr a nábor zaměstnanců, Vedení pohovorů, Neverbální komunikace, Týmová spolupráce

PhDr. Michaela Černá - Obecní zpravodaj, Etiketa v praxi

Ing. Ivana Grunerová - Úvod do problematiky sociálních dávek, Příspěvek na péči, Správní řád ve vztahu k sociálněprávní ochraně dětí

PhDr. Irena Hajzlerová - Archivnictví a spisová služba

Ing. Olga Hochmannová - Zákon o DPH, Elektronická evidence tržeb

Mgr. Martina Holaschke - Úvod do problematiky státní sociální podpory

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - Správní řád v praxi - příklady s judikaturou užitečnou nejen pro orgány životního prostředí, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi, Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, Přestupky a jiné správní delikty v praxi orgánů OŽP

Mgr. Andrea Kovářová - Základní interní směrnice měst a obcí, Odměňování zastupitelů obcí, měst a městysů ve světle nové právní úpravy

Ing. Bc. Roman Krčil - Jak správně a efektivně doručovat, Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů-správní rozhodnutí, Vady správních aktů a úkonů

Mgr. Eva Kroupová, Ph.D., Mgr. Monika Stoklásková - Úprava dokumentů, Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky

Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. - Zákon o registru smluv

JUDr. Eva Kuzmová - GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím, Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu, Kontrola vykonávaná stavebmíni úřady, aplikace obecných institutů správního řádu ve stavebním řízení, Správní poplatky na úseku stavebního řádu, aplikace obecných institutů, Správní trestání na úseku stavebního řádu, Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů, Vztah občanského zákoníku a stavebního řádu, 

Mgr. Jiří Moskala, MPA - Úředník města, obce, Jak ovlivnit pracovní výkon, Vnitřní předpisy úřadu

JUDr. Marek Novotný, JUDr. Pavla Schödelbauerová - Bytové spoluvlastnictví a nájem bytů, nebytových a společných prostor

Ing. Robert Páleník - Veřejné zakázky

Mgr. Anna Pekařová - Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí, Občanský zákoník - základní změny a pojmy

Mgr. Helena Peterová - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Mgr. Lenka Řezáčová - Nábor a výběr zaměstnanců, Behaviorální pohovor a další přístupy k vedení pohovoru

Petra Shonová, DiS. - Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz

Ing. Bc. Michal Sklenář - Veřejnosprávní kontrola - krok za krokem

Ing. Radka Sobotková - Profesionální vystupování - profesionální image ženy

Mgr. Bc. David Mazánek - Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

Mgr. Renata Václavková - Základy efektivní komunikace s klientem soc. služeb, Úvod do týmové spolupráce, Úvod do prevence stresu a syndromu vyhoření v soc. službách, Konflikty a jejich zvládání, Paliativní péče a téma umírání v sociálních službách

Mgr. Markéta Vaculová - Základy aktivizace a kognitivní rehabilitace v sociálních službách

Mgr. Lenka Vrzalová - Katastr nemovitostí, Stavby a jejich zápisy do katastru nemovitostí

Mgr. et Mgr. František Zakopal - Zátěž a stres, Time management - manažerem svého času

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA - Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na osoby se zdravotním postižením

 

 

 

 

NDI5MW