OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - včetně aktuální rozhodovací praxe

v.s. 18035
Přednáší: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. - Vyučuje občanské právo na Masarykově univerzitě v Brně, v praxi pracuje jako asistentka soudce Nejvyššího soudu, pravidelně publikuje a účastní se konferencí v oboru občanského práva.
Termín: úterý 6. března 20189.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1.600 Kč, v ceně občerstvení a písemný materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-203/2017, AK/VE-113/2017

PROGRAM: 

Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva.

Osoby – změny v pojetí a právní úpravě osob fyzických a právnických včetně ochrany osobnosti, zastoupení.

Věci – pojetí věci v právním smyslu, rozdělení věcí, stavba jako součást pozemku včetně přechodných ustanovení.

Právní skutečnosti – zejména právní jednání a jeho následky (zejména uzavírání smluv), právní události, promlčení.

Absolutní majetková práva – obecné pojetí a principy, nová právní úprava držby, vlastnického práva, ochrany vlastnického práva, podílového spoluvlastnictví, tzv. sousedského práva, bytové spoluvlastnictví. Nabytí vlastnictví. Věcná práva k věci cizí (právo stavby, zástavní právo a věcná břemena), správa cizího majetku jako nový institut občanského práva. 
Aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k absolutním majetkovým právům v občanském zákoníku.

Právo dědické – nové pojetí autonomie vůle zůstavitele, jednotlivé nové instituty dědického práva.

Relativní majetková práva – změny v obecné části závazkových právních vztahů, ochrana spotřebitele, odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení. Relativní majetková práva – základní změny u jednotlivých smluvních typů a nové smluvní typy (dar, koupě, smlouva o dílo, nájem, půjčka, zápůjčka, úvěr, úschova, zprostředkování, příkaz, komise, zasílatelství, obchodní zastoupení, péče o zdraví, nájem bytu, pacht atd.). Přechodná ustanovení. Aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k relativním majetkovým právům v občanském zákoníku.

Základní změny v rodinném právu – nové instituty a pojmy, společné jmění manželů.

PŘIHLÁSIT SE

 

OGRlZDY